Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Liberci v 1. pololetí roku 2023 finišuje tři regionální projekty. Realizace umožnila zaměřit se na skupiny nezaměstnaných, které mají ztížený přístup na trh práce, hůře hledají zaměstnání a uplatnění, a to z různých důvodů. Díky projektům, financovaným z Evropského sociálního fondu, byly podpořeny stovky míst převážně v Libereckém kraji.

Záruky pro mladé v Libereckém kraji

Celkem 1 550 uchazečů o zaměstnání využilo možnosti regionálního projektu. Jednalo se o mladé lidi do 29 let, kteří vstupují na trh práce s krátkou nebo žádnou praxí. Vliv na jejich uplatnění má také profesní zaměření, obor studia nebo naopak absence dosaženého vzdělání, pokud opustili vzdělávací systém předčasně. Díky realizaci projektu a aktivní práci s klienty nalezlo celkem 1 040 z nich nové zaměstnání, z toho 387 míst bylo podpořeno formou příspěvku na společensky účelné pracovní místo. Současně někteří z účastníků absolvovali úspěšně rekvalifikace, které rovněž přispěly k novému zaměstnání. Aktivní práce s účastníky projektu byla doplněna rovněž o cílené aktivity. Jednalo se o přípravu na pohovory, motivační aktivity, ale také školení zaměřená na finanční gramotnost nebo pracovně právní minimum. Rovněž tyto aktivity vyžily stovky účastníků. Díky realizaci projektu a propojení komplexního poradenství a nástrojů aktivní politiky zaměstnanosti mladí lidé v Libereckém kraji, i přestože v začátku své kariéry byli dočasně nezaměstnaní, dostali a využili šanci, která většině zaručila ukončení nezaměstnanosti a vstup na trh práce, kde svoji kariéru dále rozvíjejí.

Rodiče na trhu práce v Libereckém kraji

Rovněž skupina nezaměstnaných, kteří pečují o mladší děti a nemohou tak být zcela flexibilní na trhu práce, byla zapojena do regionálního projektu. Celkem možnost aktivní práce na svém uplatnění využilo téměř 1 600 uchazečů o zaměstnání v celém Libereckém kraji. Odborní poradci v každém ze 4 okresů poskytli téměř 4 200 hodin individuálního poradenství a další aktivity pro skupiny. Rodiče vracející se na trh práce nejčastěji po rodičovské dovolené, získali díky skupinovému poradenství informace z oblasti pracovního práva, finanční gramotnosti a také k možnostem zahájení podnikání. Téměř 300 účastníků absolvovalo rekvalifikace. Pro 950 účastníků projektu bylo nalezeno nové zaměstnání, včetně 229 míst podpořených finančním příspěvkem na mzdové náklady. Rodiče, kteří pečují o mladší děti, tvoří 18 % z celkového počtu nezaměstnaných v Libereckém kraji. Tuto kvalitní potenciální pracovní sílu umožnil projekt Rodiče na trhu práce v Libereckém kraji podpořit a pomoci tak k návratu na trh práce.

Zpět do práce v Libereckém kraji

Dlouhodobá nezaměstnanost delší než 5 měsíců je jedním z hlavních problémů struktury nezaměstnaných osob v Libereckém kraji. Dlouhodobě nezaměstnaní proto byli cílovou skupinou regionálního projektu, do kterého se zapojilo téměř 1 600 osob. Realizace regionálního projektu umožnila posílit tým poradců, který pracoval intenzívně s účastníky projektu. Díky tomu 328 osob absolvovalo rekvalifikaci, 616 prošlo vzdělávacím kursem finanční gramotnosti a 693 osob získalo informace v rámci vzdělávání pracovně právního minima. Výborným výsledkem propojení poradenství a nástrojů Aktivní politiky zaměstnanosti je 322 podpořených účastníků na pracovních místech s finančním příspěvkem na mzdové náklady. Dalších 689 osob z řad dlouhodobě nezaměstnaných nastoupilo do nového zaměstnání.

Regionální projekty pomáhají zpět na trh práce, protože umožňují intenzívněji pracovat s těmi, kteří v počátku podporu potřebují. Aby získali pracovní příležitost a dále pracovali a rozvíjeli svoji kariéru. Úřad práce ČR v Libereckém kraji podporuje trh práce, také díky prostředkům státního rozpočtu ČR a Evropského sociálního fondu.

Zpět na novinky