Přednášet budou metodičky projektu Mgr. Eva Dušková, DiS. Z Krajského úřadu v Liberci a Mgr. Marie Kašparová z Pedagogicko-psychologické poradny v České Lípě.

Čtvrtek 14. 10., 13:00 - 15:00
Krajská vědecká knihovna v Liberci (Malý sál)

 

Seminář je určen učitelům na ZŠ, především na 1. stupni, kteří chtějí najít nebo podpořit nadané děti ve své třídě, dále ředitelům ZŠ, kteří chtějí nastavit péči o nadané žáky své školy systémově (například rozšířené hodiny ČJ a MA v prvních třech ročnících), a také rodičům, kteří vychovávají nadané děti jakéhokoliv věku. S kolegyní se neustále vzděláváme a máme přehled o různých příkladech dobré praxe, o organizacích v ČR, které se tímto tématem zabývají.
Cílíme tedy na dospělé, na pedagogické pracovníky, odbornou veřejnost, rodiče.

Pojem nadané dítě v našem pojetí označuje dítě, které je oproti ostatním výrazněji motivované k učení, výrazněji přemýšlivé a má nadprůměrný intelekt. Jde o rozumové nadání. Tyto děti jsou nejlépe rozpoznatelné ve školce nebo na první stupni ZŠ, protože se samy od sebe velice brzy naučí číst, psát, počítat – ne vždy nutně všechno najednou – a mají odlišné zájmy nebo znalosti na rozdíl od ostatních dětí. Vnímavý dospělý je brzy pozná. Tyto děti je potřeba v jejich vzdělávání a seberozvoji podpořit, protože stačí rok či dva školní docházky, kdy dítě nemá možnost uplatnit svou touhu po znalostech a realizovat svou kreativitu, a na jeho psychice se to podepíše. Dítě pak svůj rozvoj může realizovat ve svém volném čase, ale také své nadání může záměrně potlačit a skrývat. Z pocitu odlišnosti v kolektivu a vyloučenosti mohou pak vyplynout i vážné psychické problémy. Dítě se pak jeví jako vyrušující, rebelující, nebo naopak neschopné a odmítající spolupráci.

Pořádáme také vzdělávací akce 8x ročně pro učitele a odbornou veřejnost. Provozujeme google úložiště s pracovními listy vhodnými do výuky, se záznamy webinářů, kde je i Příručka, která pomáhá v počáteční orientaci každému, kdo přijde do kontaktu s nadaným dítětem.
Rozumově nadaných nebo mimořádně nadaných dětí (což jsou termíny ze školského zákona) je v běžné třídě ZŠ až 20 %. Ze zákona mají nárok na podporu ve škole stejně jako děti s různými poruchami učení či chování.

Kapacita semináře je omezena na 30 osob, je tedy nutné přihlášení přes google formulář
Časová dotace je 90 min.

Zpět na novinky