• pro první kolo přijímacího řízení lze podat až dvě přihlášky na 2 střední školy
 • formulář přihlášky obdrží uchazeč v základní škole nebo jej lze stáhnout z www.edulk.cz
 • na jeden formulář přihlášky se uvádějí obě školy, pořadím škol je určen termín konání jednotné zkoušky
 • koná-li se školní přijímací zkouška, termín se uvede v přihlášce
 • každou z přihlášek odevzdává uchazeč sám do zvolené střední školy

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ

 • kritéria přijímacího řízení a počty přijímaných uchazečů stanovuje ředitel školy
 • tyto informace musí být zveřejněny na webu školy, a to do konce ledna 2023, resp. do konce října 2022 u oborů vzdělání s talentovou zkouškou (týká se uměleckoprůmyslových škol a sportovních gymnázií)
 • hodnotí se vysvědčení ze základní školy, výsledky jednotné zkoušky, školní přijímací zkoušky, nebo talentové zkoušky, je-li stanovena, dále se může přihlížet k výsledkům v soutěžích a olympiádách a k dalším vědomostem a zájmům uchazeče
 • ve všech oborech vzdělání s maturitní zkouškou (vyjma uměleckých oborů) bude probíhat jednotná zkouška z českého jazyka a literatury, a matematiky a její aplikace
 • pro 1. kolo přijímacího řízení se stanovují 2 termíny konání jednotné zkoušky (školní přijímací zkoušky), je-li stanovena
 • souhrn informací naleznete na www.edulk.cz

VÝSLEDKY

 • ředitel střední školy ukončí hodnocení jednotné zkoušky do 2 pracovních dnů od zhodnocení CERMATEM, nebo do 2 pracovních dnů od ukončení zkoušky, nebo v termínu od 22. dubna do 30. dubna 2023
 • na webu školy zveřejní seznam přijatých uchazečů a nepřijatým uchazečům odešle rozhodnutí o nepřijetí
 • proti rozhodnutí lze do 3 pracovních dnů podat odvolání, více informací naleznete na www.edulk.cz
 • rozhodne-li se uchazeč pro danou střední školu, potvrdí svůj zájem odevzdáním zápisového lístku
 • informace o konání dalších kol přijímacího řízení včetně počtu volných míst, termínu konání přijímací zkoušky a termínu podání přihlášky naleznete na www.edulk.cz v sekci PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ

ZÁPISOVÝ LÍSTEK

 • potvrzuje úmysl vzdělávat se v dané střední škole
 • zápisový lístek získá uchazeč pouze JEDEN
 • vydává jej základní škola; uchazečům, kteří nejsou žáky základní školy, jej vydá krajský úřad příslušný podle místa trvalého bydliště
 • v případě ztráty nebo zničení se vydává „NÁHRADNÍ" zápisový lístek
 • uchazeč musí zápisový lístek odevzdat řediteli vybrané střední školy do 10 pracovních dnů od dne oznámení rozhodnutí (zveřejněno na webu školy)
 • zápisový lístek se uplatňuje pouze jednou (vyjma případu odvolání a přijetí do oboru s talentovou zkouškou)
 • u oboru s talentovou zkouškou lze zápisový lístek vzít zpět a uplatnit jej znovu do oboru vzdělání bez TZ

HARMONOGRAM

 • 31. ledna 2023 /31. října 2022/* stanovení kritérií přijímacího řízení, počtu přijímaných uchazečů a termínů konání přijímacích zkoušek
 • 1. března 2023 /30. listopadu 2022/* odevzdání přihlášky řediteli střední školy
 • 15. března 2023 /30. listopadu 2022/* vydání zápisového lístku
 • 13. dubna a 14. dubna 2023 konání jednotné zkoušky - čtyřleté obory
 • 17. dubna a 18. dubna 2023 konání jednotné zkoušky - víceletá gymnázia
 • od 12. dubna do 28. dubna 2023 konání školní přijímací zkoušky pro maturitní obory, je-li stanovena ředitelem
 • od 22. dubna do 30. dubna 2023 /od 2. ledna do 15. ledna 2023/* konání přijímacích zkoušek pro ostatní obory; termíny stanoví ředitel školy, to platí i pro jinou než denní formu, nástavbové i zkrácené studium
 • 10. května a 11. května 2023 náhradní termín pro konání jednotné zkoušky
* údaje v závorkách jsou platné pro přijímací řízení do oborů vzdělání s talentovou zkouškou

U P O Z O R N Ě N Í

 • výše uvedené informace vychází z platné legislativy ke dni 8. 9. 2022
 • v oblasti přijímacího řízení může dojít ke změnám
 • doporučujeme sledovat portál www.edulk.cz obsahující aktuální informace
 • bližší informace Vám poskytne Ing. Eva Kotková, tel.: 485 226 231, mail: eva.kotkova@kraj-lbc.cz

Zpět na novinky