Výuku škola zahajuje v září 2021 a navazuje na stávající pedagogickou činnost celé církve.
 
Co škola uchazečům nabízí a jaké obory zde mohou studovat?
 
               V prvním roce nabízí uchazečům dva čtyřleté maturitní obory – Předškolní a mimoškolní pedagogika a Veřejnosprávní činnost.
 
               Žáci Předškolní a mimoškolní pedagogiky se po absolvování studia uplatní jako učitelé v mateřských školách, jako vychovatelé v rámci různých školských i mimoškolních zařízení, jako pedagogové volného času, vedoucí zájmových kroužků apod. Své místo mohou najít rovněž v sociálních a zdravotnicích organizacích. V průběhu studia se budou věnovat pedagogice, psychologii, jazykům, rozvoji svých výtvarných, hudebních a dramatických dovedností a tělocviku. Již v prvním ročníku budou navštěvovat zařízení pracující s dětmi, v nichž postupně získají a vyzkoušejí nejrůznější pedagogické postupy a metody.
 
               Absolvent oboru Veřejnosprávní činnost bude připraven na práci v oblasti státní správy a samosprávy, v bankovních institucích, v oblasti soukromého podnikání či v silových složkách státu, jako je policie. Naším cílem je připravit všestranné administrativní pracovníky, kteří rozumí právnímu kontextu daných úkolů, jsou schopni nést odpovědnost za svá rozhodnutí a efektivně komunikují se svými klienty. Žáci v průběhu studia získají základní přehled o fungování českého právního řádu, státní správy i ekonomických procesů. Podstatnou součástí studia bude rovněž jazyková příprava, včetně výuky odborné angličtiny. Od druhého ročníku žáci absolvují odborné praxe.
 
Jaká jsou pro letošní rok kritéria přijímacího řízení? Kolik žáků škola přijímá
               Do každého oboru škola přijme až 30 uchazečů. V rámci přijímacího řízení proběhnou jednotné přijímací zkoušky, do kritérií je rovněž zahrnut průměrný prospěch uchazečů z 1. pololetí 8. a 9. ročníku a bonifikované aktivity. Přesto, pokud se letos kapacita oborů nenaplní, může ředitel školy využít zákonnou výjimku a přijmout všechny přihlášené bez konání přijímacích zkoušek. Zda tomu tak bude, se uchazeči dozví na počátku března.
 
Proč by si deváťáci měli vybrat právě tuto školu?
               Škola je otevřena každému. Usilujeme o propojení moderního vzdělávání s tradičními hodnotami a přátelským prostředím. Jsme přesvědčeni, že právě tato kombinace představuje dobrý základ. Pedagogický sbor je složen z učitelů, kteří jsou nejen odborníky ve svém předmětu, ale rovněž mají zkušenosti přímo z praxe (vedení volnočasových a nízkoprahových center pro děti a mládež, grantová řízení apod.) Navíc jsou rozhodnuti nebýt pouhými „sloupy podél cest, jež ukazují směr, kam jít, ale sami nejdou,“ jak říkával Komenský. Vidí a realizují potřebu ujít kus cesty společně a být pomocníky a průvodci žáků na cestě vzděláním.
 
               Samotná výuka nebude probíhat pouze v učebnách, ale nabídne rovněž odborné exkurze, ročníkové práce či čtenářské dílny. Díky širokému působení Jednoty bratrské plánujeme besedy se zajímavými hosty z celé země i ze zahraničí.
 
Jaké má škola zázemí, jak je vybavena? Jaké jsou možnosti dojíždění a ubytování?
Školní areál je prostorný s částečnou parkovou úpravou v klidné části města Hejnice. Žáci se budou učit v moderně vybavených odborných učebnách, včetně hudebny a uměleckého ateliéru. Nebude chybět ani školní knihovna či fitness centrum. Přestože jsou Hejnice dopravně dobře dostupné jak vlakem, tak autobusovými spoji, je součástí areálu také ubytovací zařízení včetně školní jídelny. Navíc se vlaková i autobusová stanice nachází zhruba 2 minuty chůze od hlavní školní budovy.
Vyučování bude začínat v 8:30 a respektuje dojezdové časy jednotlivých spojů, kterými bude část žáků pravidelně dojíždět.
 
Čeho chce škola dosáhnout?
               Vizí školy je: „Příprava žáků v bezpečném, profesionálním a inspirativním prostředí na odborné povolání tak, aby se stali plnohodnotným a žádaným článkem moderní společnosti.“ Naším cílem není pouhé propojení teoretických poznatků s jejich praktickým využitím. Uvědomujeme si, že současná dospívající generace čelí různým nebezpečím, která nejsou na první pohled nijak patrná - bezprecedentní přístup k ohromnému množství informací, uměle navazovaná iluze života plného zábavy či nízká odolnost vůči životním nezdarům jsou jen některými z nich.
               I vzhledem k tomu chceme naše žáky připravovat především na realitu běžného života. Chceme, aby naši absolventi byli nejen odborně schopní, ale především pevní v hodnotách, jako je úsilí, vytrvalost, pokora a odvaha. Naším přáním je, aby ukončené vzdělání přispělo k celkovému rozvoji jejich životů i naší společnosti.
 
Na co škola navazuje? S kým bude spolupracovat?
               Na samém základu stojí bohatá pedagogická minulost Jednoty bratrské. Principy známého učitele národů, J. A. Komenského, jsou dodnes aktuální a v mnohém nepřekonané. Z hlediska aktuální působnosti Jednoty bratrské bude škola navazovat na vlastní vzdělávací a komunitní zařízení, jako jsou dvě mateřské a základní školy, střediska volného času či rodinná centra nebo volnočasové a nízkoprahové kluby pro děti a mládež v celé republice.
Těšíme se na všechny budoucí žáky!
Pro více informací sledujte náš profil na sociálních sítích, nebo navštivte webové stránky školy: www.ssjb.cz

Zpět na novinky